XXX Memoriał Jana Strzeleckiego

Areną XXX edycji memoriału Jana Strzeleckiego 10 marca 2018 będą Tatry Zachodnie: rejon Doliny Chochołowskiej.

Bez zmian pozostaje to,  że startujemy w parach, oddzielnie będzie prowadzona punktacja podbiegu i zjazdu, a przede wszystkim postaramy się utrzymać wyróżnik Memoriału czyli klimat, który łączy sportową rywalizację, luz oraz radość z działalności górskiej.
To wszystko  sprzyja legendarnej integracji środowiska podczas i po zawodach!


Arénou XXX edície memoriálu „Jana Strzeleckiego” 10 marca 2018 budú Západné Tatry: oblasť Dolina Chochołowska.

Po starom ostáva to, že začíname v pároch, samostatne bude bodovaný výstup a zostup a predovšetkým sa budeme snažiť udržať výnimočnosť Memoriálu – teda atmosféru, ktorá spája športové súťaženie, pohodu a radosť z pobytu v horskom prostredí.
To všetko vedie k už legendárnej integrácii účastníkov počas, aj po súťaži!

Місцем проведення XXX змагань пам’яті Яна Стшелецкего 10 травня 2018 р. будуть Західні Татри – район Хохоловської Долини.

Лишається без мзін те, що стартуємо в парах, окремо будуть враховуватись бали за сходження та спуск, а перед усім ми постараємося підтримати традицію і клімат, який поєднує спортивне змагання, невимушеність, а також радість з гірської активності.

Це все спрятиме лагендарній інтеграції підчас, та після змаганнь.

Aktualności

Sponsorzy